MISIJA

Teikti kokybiškas ir profesionalias pradinio ugdymo, užsienio kalbų mokymo, vaikų visapusiško kūrybinio lavinimo, vaikų socializacijos, popamokinės priežiūros paslaugas.

MOKYKLOS VIZIJA

Būti draugiška, saugia, pilietiška, Vilniaus miesto bendruomenės lūkesčius pateisinančia pradine mokykla.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Mokyklos mokytojai, tėvai, mokiniai  pripažįsta mokykloje puoselėjamas vertybes ir jomis grindžia bendravimą su mokykla. Bendruomenėje priimtos taisyklės ir susitarimai yra kiekvieno bendruomenės nario garbės ir atsakomybės prieš kitus pareiga.
Mokyklos bendruomenės nariai prisiima lyderio atsakomybę: jie pasirengę naujiems iššūkiams, inicijuoja pokyčius, ieško naujovių ir mokosi jas taikyti. Visi kartu siekia, kad mokykla taptų naujų idėjų, kokybiško ugdymo ir draugystės židiniu.
Mokyklos darbuotojai nuolat tobulina ir atnaujina profesines žinias. Darbą su mokiniais, jų tėvais ir bendradarbiais grindžia atsakomybe, pasitikėjimu ir abipusiu supratimu bei pagarba.
Kiekvienas suaugęs mokyklos bendruomenės narys yra atsakingas už mokyklos sėkmę, todėl prisiima atsakomybę už mokyklos darbo rezultatus, palaiko ir paremia mokyklos iniciatyvas, laikosi duoto žodžio, veikia kaip darni komanda, priima kritiką ir į ją reaguoja.