Logopedas

 

 

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos vaiko gerovės komisijai.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
 • Šalina specialiųjų porekių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Pradeda taisyti komunikacijos sutrikimus bet kuriuo mokslo metų laiku.
 • Teikia korekcinę logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Komplektuoja mokinių grupes su fonetiniais, fonologiniais kalbos sutrikimais, nežymiu kalbos neišsivystymu, rašomosios kalbos sutrikimais, intelekto sutrikimais iš įvairių 1 – 4-tų klasių.
 • Mokinius, kuriems ištaisytas komunikacijos sutrikimas, išbraukia iš aktyviai lankančių sąrašų, bet dar stebėti 2 – 3 mėnesius.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, pritaikytas ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

 

Logopedės Daivos Liepienės 2022 / 2023 m. m. konsultacijų laikas
Savaitės diena
Mokinių, tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje
Pirmadienis
08.00 – 14.45 val.
Antradienis
08.00 – 14.55 val.
Trečiadienis
08.45 – 14.45 val.
Ketvirtadienis
08.00 –10.00 val.
11.30 –16.15 val.
Penktadienis

Susisiekti su logopede galite per el. dienyną ar el. paštu daiva.liepiene@gmail.com

 

Logopedės Vilmos Budreckienės 2022 / 2023 m. m. konsultacijų laikas
Savaitės diena
Mokinių, tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje
Pirmadienis
Antradienis
8.00 – 10.00 val. Pasiruosimas pratyboms, priemonių gamyba, dokumentų tvarkymas
10.00 – 16.00 val. Pratybos
Trečiadienis
8.00 – 12.00 val. Dokumentų tvarkymas, tėvų, pedagogų konsultavimas 12.00 – 15.00 val. Pratybos
Ketvirtadienis
Penktadienis
Susisiekti su logopede galite per el. dienyną ar el. paštu budreckienevilma@gmail.com