Specialusis pedagogas

Simona Klingienė

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Vilniaus miesto PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus.
Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos spec. pedagogės 2020 / 2021 m.m. konsultacijų laikas
Susisiekti su specialistu galite per el. dienyną ar el. paštu klingasimona@gmail.com